هاست لینوکس پایتون - 200 مگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 20 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس پایتون - 500 مگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 30 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس پایتون - 1 گیگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس پایتون - 2 گیگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس پایتون - 3 گیگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس پایتون - 5 گیگابایت

مناسب برای Laravel/Python/Node JS/PHP/Wordpress
تقسیم منابع عادلانه با CloudLinux
مجهز به آنتی شلر و آنتی Malware
میزبانی برروی هارد NVMe
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 5.6-7-7.1-7.2-7.3-7.4 PHP
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند